DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS ROKĀM FITOSAN

Satur : etanolu (70%), glicerīnu, alvejas gelu, tējas koka ēterisko eļļu, karbamēru

Profesionālai un patērētāju lietošanai.

Baktericīda, virucīda iedarbība.

Roku higiēniskai dezinficēšanai atbilstoši EN 1500.

Uzklājiet uz rokām 3 ml gela un rūpīgi ieberzējiet to roku ādā (līdz nožūšanai), pārklājot arī pirkstu starpas un nagu gultnes.

 

Bīstami! Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes, Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni turēt cieši noslēgtu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem / reģionāliem / starptautiskiem noteikumiem.

Biocīda inventarizācijas numurs: LV300032030/2615

Pielietošanas veidi: Biocīds-1. produkta veids. Cilvēka higiēnai paredzētie biocīdi.

Biocīda aktīvā viela: etanols 70% (EINECS: 200-578-6,CAS: 64-17-5)

Biocīda preparatīvais veids: gels

Uzglabāšana: uzglabāt temperatūrā no 5oC līdz 25oC